Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ศูนย์บริการท่องเที่ยว

Login Form

 [งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ฉบับแก้ไข !]

 [งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่องยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

[แผนกวิชาการท่องเที่ยว] ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยวระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557

 [แผนกวิชาการท่องเที่ยว] รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยวระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2557

 [งานบุคลากร] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

  [งานบุคลากร] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่การประเมินสมรรถนะ รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

 [งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง ขอเรียนเชิญประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

  [งานบุคลากร] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

 [งานบุคลากร] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

 [งานบุคลากร] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

 

Previous ◁ | ▷ Next

[ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ]  

      ร้าน Ice cream sosiety ได้บริการไอศกรีม หลากหลาย รสชาติ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปแล้ว ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

[แผนกวิชาการท่องเที่ยว]

      กำหนดการทัศนศึกษา แบบไป-กลับ (One day trip) อุดรธานี-บ้านผือ

   

 

 [งานพฒนาหลักสูตรฯ] แบบฟอร์มโครงการวิชาชีพ ดาวน์โหลด

 [งานทวิภาคีฯ] ข้อมูลสถานประกอบการฝึกอาชีพนักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ดาวน์โหลด

 [งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ฯ] แบบฟอร์มเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

 [งานพฒนาหลักสูตรฯ] แบบฟอร์มแผนการสอน ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

 [งานพฒนาหลักสูตรฯ] แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

 [งานพฒนาหลักสูตรฯ] แบบฟอร์มหลักสูตรรายวิชา ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

 [งานพฒนาหลักสูตรฯ] แบบฟอร์มแผนการวัดและประเมินผลรายวิชา ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

Link ด่วน

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

88 หมู่ 14 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

โทรศัพท์/โทรสาร   0-4221-9967