Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 information

 

pragard[งานบุคลากร] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา

pragard[งานบุคลากร] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

pragard[งานบุคลากร] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

pragard[งานบุคลากร] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

pragard[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

pragard[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา

pragard[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 รายการ

pragard[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการ

pragard[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) แบบรูปรายการงานปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

pragard[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) แบบรูปรายการงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

Read more...

foot

1

fb

>

foot
1

Download

 

[งานครูที่ปรึกษา] แบบฟอร์มโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด

 [งานวิจัยฯ] คู่มือและแบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด

 [งานพฒนาหลักสูตรฯ] แบบฟอร์มแผนการวัดและประเมินผลรายวิชา ดาวน์โหลด

 [งานพฒนาหลักสูตรฯ] แบบฟอร์มหลักสูตรรายวิชา ดาวน์โหลด

 [งานประกันคุณภาพ ฯ ] เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลงานประกันฯ ปีการศึกษา2557 ดาวน์โหลด

 [งานประกันคุณภาพ ฯ ]  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

 [งานวางแผนฯ] แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดาวน์โหลด

 [งานวางแผนฯ] แบบฟอร์มเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

 [งานทวิภาคีฯ] เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ดาวน์โหลด

 [งานพฒนาหลักสูตรฯ] แบบฟอร์มโครงการวิชาชีพ ดาวน์โหลด

 

Read more...

foot

1

รองผู้อำนวยการ

2

1

eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ

iconeDLTV2

รับสมัครนักเรียนออนไลน์ / คลังข้อมูล

samakrdatacenter

ลิงค์ภายนอก

vec logo

1403166566 2014061915 o

gf

bn002

bn008

 

Login Form

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

88 หมู่ 14 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

โทรศัพท์/โทรสาร  042-219967