การประกันคุณภาพภายใน

1.ข้อมูล SAR2560 Click Here  Click Here1

2.ข้อมูล SAR2561 Click Here
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2561

3.ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยฯ ปี 2562 Click Here basic-of-ud-cbat-2019
4.ข้อมูล SAR ปี 2562  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม     Click Here
5.ข้อมูล SAR ปี 2563 ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
6.เผยแพร่ข้อมูล SAR ปี 2563  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
7.เอกสารขออนุญาตเผยแพร่ SAR ปี 2563 ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม