ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลด้านงบประมาณ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

 • ประมาณการรายรับ                         ๒๑,๙๑๐,๗๙๐   บาท
 • เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา                  ๑,๕๐๙,๘๗๙.๔๙
 • ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน                  ๙๙๗,๑๗๙.๔๙
 • คาดว่ามีรายได้ในปีต่อไป               ๕๑๒,๗๐๐
 • เงินงบประมาณปี ๒๕๖๒ (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ ๒๐,๗๙๑,๖๐๐

งบบุคลากร                                                      ๑๒,๓๒๓,๔๐๐

งบดำเนินงาน                                                    ๒,๔๙๓,๓๐๐

งบลงทุน                                                            ๒,๘๐๙,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน                                                    ๒,๐๐๐,๙๐๐

งบรายจ่ายอื่น                                                     ๑,๑๖๕,๐๐๐

 • ประมาณการรายจ่าย                                     ๒๑,๙๑๐,๗๙๐ บาท

งบบุคลากร                                                                            ๑,๖๕๐,๓๕๐

 • เงินเดือน (ต่อเดือน) ๓๑๗,๓๗๐
 • ค่าจ้างประจำ
 • ค่าตอบแทนพนักงาน ๓,๘๓๙,๔๐๐
 • ลูกจ้างชั่วคราว ๑,๑๒๗,๘๘๐
 • …………………………………..

งบดำเนินงาน                                                                         ๓,๒๗๗,๓๖๐

 • ค่าตอบแทนใช้ไป ๑,๙๘๕,๐๔๐
 • ค่าสาธารณูปโภค   ๗๖๘,๐๐๐
 • ค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ   ๕๒๔,๓๒๐

งบลงทุน                                                                                                   ๒,๘๐๙,๐๐๐

 • ค่าครุภัณฑ์ ๒,๘๐๙,๐๐๐
 • …………………………………………..

งบเงินอุดหนุน                                                                                           ๒,๐๑๗,๑๕๐

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑,๙๕๒,๖๕๐
 • สิ่งประดิษฐ์ ๕๖,๐๐๐
 • ทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ๔๐,๐๐๐

งบรายจ่ายอื่น                                                                         ๑,๑๖๕,๐๐๐

 • …………………………………………….
 • …………………………………………….