หลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
๑. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เปิดทำการสอน  ๒ ระดับ  คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาศึกษา ๓ ปี  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ หรือเทียบเท่า) คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้
๑.๑ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

– สาขาวิชา/งาน การบัญชี

– สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชา/งาน การตลาด

๑.๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

– สาขาวิชาช่างยนต์
๑.๓ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-สาขาวิชาการโรงแรม
-สาขาวิชาการท่องเที่ยว

๒. ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน ๒ ปี   โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร  (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖ หรือเทียบเท่า) ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ เปิดสอนมีดังนี้
๒.๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชา/งาน บัญชี

– สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชา/งาน การตลาด
– สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก

๒.๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

– สาขาวิชา/งาน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

– สาขาวิชา/งาน การโรงแรมและบริการ

๓. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
๓.๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓.๒ หลักสูตรทวิศึกษา
๓.๓ หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
๓.๔ หลักสูตรระยะสั้น ตชด.
๓.๕ หลักสูตร ปธต.
๓.๖ หลักสูตรอื่น ๆ