ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลด้านบุคลากร   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

อัตรากำลัง ปี ๒๕๖๒   ข้อมูล ณ วันที่  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้ให้ข้อมูล  นางสุภาวดี  พิมพ์สุด  หัวหน้างานบุคลากร

ลำดับที่ รายการ จำนวน (คน)
ผู้บริหาร
ข้าราชการ ๑๓
พนักงานราชการ ๑๕
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจำ
ครูจ้างสอน
ลูกจ้างชั่วคราว ๑๒
  รวม ๔๕