ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีปัจจุบัน)

 

  1. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (๒๕๖๔)

             
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น                        ๔๐๐    คน
2.2 หลักสูตรทวิศึกษา                                      ๖๙   คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น                                  คน
2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.                                       คน
2.5 หลักสูตร ปธต.                                                       คน
2.6 หลักสูตรอื่น ๆ                                                        คน