ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีปัจจุบัน)

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น        ๔๒๑    คน                                                                                                หน่วย : คน

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ รวม ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ รวม ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ รวม  
รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ ๑๒๖ ๗๖ ๓๒๕ ๔๘ ๔๘ ๙๖       ๔๒๑
๑.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                    
สาขาวิชา/งาน การบัญชี ๓๑ ๓๓ ๒๗ ๙๑             ๙๑
สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๔ ๒๗ ๑๙ ๖๐             ๖๐
สาขาวิชา/งาน การขาย ๑๐ ๑๘             ๑๘
๒.ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ            
สาขาวิชา/งาน การบัญชี ๑๒ ๑๑ ๒๓       ๒๓
สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๐ ๑๒ ๒๒       ๒๒
สาขาวิชา/งาน การตลาด      
สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก      
๓.ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว            
สาขาวิชา/งาน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ๑๘ ๑๐       ๑๐
สาขาวิชา/งาน การโรงแรมและบริการ ๒๐ ๑๗ ๒๔ ๖๑ ๒๑ ๑๕ ๓๖       ๓๖
๓.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์ ๔๑ ๓๖ ๗๗       ๗๗

 

 

  1. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (๒๕๖๑)

             
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น                        ๔๐๐    คน
2.2 หลักสูตรทวิศึกษา                                      ๖๙   คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น                                  คน
2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.                                       คน
2.5 หลักสูตร ปธต.                                                       คน
2.6 หลักสูตรอื่น ๆ                                                        คน