ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา

ใฝ่รู้    คู่คุณธรรม    นำอาชีพ

พันธกิจ

  1. มุ่งผลิตกำลังคนด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบ ต่อความต้องการของตลาดแรงงานและมีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ
  1. มุ่งเสริมสร้างให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม
  2. มุ่งเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ ด้านภาษาและเทคโนโลยี
  3. มุ่งให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการประกอบการ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว