ข้อมูลสังคม เศรษฐกิจ

1.ข้อมูลสังคม เศรษฐกิจ จังหวัดอุดรธานี Click Here
2.ไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี Click Here
3.บทสรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี Click Here