ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
     ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

     ชื่อภาษาอังกฤษ UDONTHANI COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION AND TOURISIM

ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่  ๘๘  หมู่ที่  ๑๔  ถนน  มิตรภาพอุดรธานี – หนองคาย  ตำบลเชียงหวาง

อำเภอ/เขต  เพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๕๐

โทรศัพท์ โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๖๗

โทรสาร โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๖๗

เว็บไซต์ http://www.udcbat.ac.th

เนื้อที่ของสถานศึกษา

     ๕๐  ไร่  ๒  งาน  ๔๑  ตารางวา

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  ๕  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  ๖๐  ห้อง  ได้แก่

  • อาคารเรียน จำนวน   ๑   หลัง   ๒๔  ห้อง
  • อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน   ๑   หลัง   ๑๐  ห้อง
  • อาคารโภชนาคาร-หอประชุม จำนวน   ๑   หลัง    ๘   ห้อง
  • อาคารอำนวยการ จำนวน   ๑   หลัง   ๑๘  ห้อง

 

พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย  คือ  พระพุทธหฤทัยบำเพ็ญ

พระพุทธศาสนสุภาษิตประจำวิทยาลัย  คือ  “สติมโต  สาว  เสยโย”  คนมีสติย่อมดีขึ้นทุกวัน

สีประจำวิทยาลัย  สีฟ้า – น้ำเงิน