ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(Udonthani College of Business Administration and Tourism)
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88 หมู่ 14 บ้านโคกน้อย ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ 042-219967 โทรสาร 042-219967
Website http://www.udcbat.ac.th
E-mail udoncbat@windowslive.com
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล บนที่ดินสาธารณประโยชน์ราชพัสดุ แปลงที่ อด. 1713 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 14 บ้านโคกน้อย ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 บนพื้นที่ 50 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา ตามโครงการจัดตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 41.8 ล้านบาท ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2540 เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2541 จัดการเรียนการสอนประเภทวิชา บริหารธุรกิจและประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี