ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางเรียนภาคเรียนที่  1/2564
1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2.สาขาวิชาช่างยนต์
3.สาขาวิชาการโรงแรม
4.สาขาวิชาการท่องเที่ยว
5.สาขาวิชาการบัญชี
6.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
7.สาขาวิชาการตลาด
8.สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
9.ระดับ ชั้น ปวช.2/2 ทวิศึกษา