คู่มือนักเรียน/นักศึกษา

 1. ระเบียบการวัดผลประเมินผล ระดับ ปวช.
 2. ระเบียบการวัดผลประเมินผล ระดับ ปวส.
 3. ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา
  ระดับปวช.

  ระดับ ปวส.
 4. การลากิจและลาป่วย
 5. การลงทะเบียน การขอเปลี่ยน ถอน เพิ่มรายวิชา  การขอจบหลักสูตร 
 6. ระเบียบงานกิจกรรมและการประเมินผล
 7. ระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ต
 8. ระเบียบการใช้ห้องสมุด
 9. การใช้งานระบบฐานข้อมูล ศธ.ออน์ไลน์ 02 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาและผู้ปกครอง