บทเรียนออนไลน์ E-Learning

1.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรการทำข้อสอบและการประเมินผลออนไลน์ด้วย Google Form โดยครูปิยวรรณ  บัลลังก์
2.แผนกวิชาการบัญชี
3.แผนกวิชาการโรงแรม
4.แผนกวิชาการท่องเที่ยว
5.แผนกวิชาช่างยนต์
6.แผนกวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก
7.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
***************************************************************************************
บทเรียน E-Learning ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา>> โปรดคลิกที่นี่ <<