เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คุณธรรมอัตลักษณ์

เอกลักษณ์สถานศึกษา

                          วิชาชีพเด่น  เน้นบริการ


อัตลักษณ์สถานศึกษา

                    ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำความรู้


อัตลักษณ์คุณธรรมสถานศึกษา

                    พอเพียง มีวินัย ใจอาสา