วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในรายวิชากฏหมายพาณิชย์โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *