วิจัยในชั้นเรียนความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *