วิจัยในชั้นเรียนการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *