การวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจโรงแรม เรื่องการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานโรงแรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการโรงแรม โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *