ขอแสดงความยินดี นายวรพรต อภัยโคตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน ทุนโครงการการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *