โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักวิชาชีพฯ

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา
จากผลการเลือกตั้ง นางสาวประภาพร ชิยางคะบุตร นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาการท่องเที่ยว ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *