โครงการอบรมเชิงฯงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โดยได้รับเกียรติจาก
นางแจ่มจันทร์ หอมระหัส ครู วิทยฐานะชำนาญการ อนุกรรมการและเลขานุการ อพ.สธ. สอศ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *