โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เพื่อให้นักเรียนทุน กสศ. ทุกคน ได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสามารถปรับตัว ในสภาพแวดล้อมแห่งใหม่สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมี นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เป็นวิทยากร

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *