โครงการศึกษาดูงานนักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.ยุวดี ธรรมสุนา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี คณะครู และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อุดรธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง และสามารถนำความรู้จากประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *