โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Google Meet) ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9:30- 12:00 น.

เรียนเชิญครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Google Meet)

ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9:30- 12:00 น.

Post Author: cbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *