ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Post Author: udcbatadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *