โครงการนวสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพฯ

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ นวสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสวาท มาปัสสา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักวิชาชีพฯ

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จากผลการเลือกตั้ง นางสาวประภาพร ชิยางคะบุตร นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาการท่องเที่ยว ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการอบรมเชิงฯงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โดยได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจันทร์ หอมระหัส ครู วิทยฐานะชำนาญการ อนุกรรมการและเลขานุการ อพ.สธ. สอศ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้