วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการตลาด เรื่องการไม่ส่งงาน ในรายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง

การวิจัยการแก้ปัญหาการแต่งกายไม่ถูกระเบียบในการเรียนพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ (2000-1303) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาการบรรจุภัณฑ์ (2202-2104)ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการตลาด

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว รหัสวิชา 2700-1004 เรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวัฒนธรรมอาเซียน ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน