วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในรายวิชากฏหมายพาณิชย์โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วิจัยในชั้นเรียนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา รายวิชาการวิจัยตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด

วิจัยในชั้นเรียนความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 2 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

วิจัยในชั้นเรียนการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

การวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจโรงแรม เรื่องการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานโรงแรมของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการโรงแรม โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่อ่อนรายวิขาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการปฏิบัติกิจกรรมรายวิชาอาหารไทย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการตลาด เรื่องการไม่ส่งงาน ในรายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง