ขอแสดงความยินดีกับUD​ -​CBAT​ TEAM นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1แผนกวิชาการบัญชี

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ 1.​ นางสาวพิมลพร ทีหลวง 2.​ นางสาวยอดฟ้า​ ผาจวง 3.​นางสาวสุราทิพย์​ ขันตีสะพัง ​UD​ -​CBAT​ TEAM นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชมเชย

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

แจ้งไปยังนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ขอให้นักเรียน นักศึกษา สแกนคิวอาร์โค้ด กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ภายใน วันที่ 31 สิงหาคมนี้  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Google Meet) ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9:30- 12:00 น.

เรียนเชิญครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Google Meet) ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9:30- 12:00 น.

“โครงการประหยัดและออม” และชมรมวิชาชีพการตลาด “

ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพการบัญชี “โครงการประหยัดและออม” และชมรมวิชาชีพการตลาด “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ SMEs” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเพ็ญ โดย นายคมสัน ไชยวาน พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดาว์นโหลดเอกสารการอบรม ที่นี่ !!  UDCBAT-BusinessPlan