แจ้งข่าวเกี่ยวกับการเงินโอนเงิน 2,000 บาท

แจ้งข่าวเกี่ยวกับการเงินโอนเงิน 2,000 บาท นะคะ ขณะนี้ได้ดำเนินการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงิน ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ

ขอแสดงความยินดี นายวรพรต อภัยโคตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน ทุนโครงการการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกินกรรมโครงการ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและวันภาษาไทย ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13:30 น. – 15:30 น.

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกินกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและวันภาษาไทย ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13:30 น. – 15:30 น.