โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ (Modern Marketing)

วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ (Modern Marketing) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรฆรัตน์ นิติพล ผู้ก่อตั้งและพิธีกรอายุน้อยร้อยล้าน ผู้ก่อตั้งและCEO บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด และที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs

อบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.ยุวดี ธรรมสุนา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ระดับสถานศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.ศัชชญาส์ ไพจิตจันทร์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับ ๘ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) นางนัยนา สีหาราช ครู คศ.๑ สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และนางสาวสุดารัตน์ อนุเวช ครู สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นคณะกรรมการในการประกวดครั้งนี้

โครงการอบรมจิตวิทยาครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เข้าร่วมโครงการอบรมจิตวิทยาครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ดร.สุนทรผไท จันทระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และได้รับเกียรติจาก นายภูชิชย์ ฝูงชมเชย นักกิจกรรมบำบัด ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก โรงพยาบาลพญาไท ๒และนางสาวสุณิสา คินทรักษ์ วิทยากรอิสระ ด้านจิตวิทยา เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

โครงการประหยัดและออม และโครงการสร้างผู้ประกอบการ (SMEs)

วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.ยุวดี ธรรมสุนา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประหยัดและออม และโครงการสร้างผู้ประกอบการ (SMEs) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน ไชยวาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ ๗ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพ็ญ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้